םירצומ יגוס

םילילג
הילד תויקש
הננב
יפד
L.D M.D P/P
תועירי
םיחטשמל םייוסיכ
תוריש תויקש
תויונחל תויקש