!תיקסע החלצהל ליבומ ןוכנ גותימ
.רבד לכל ימוסרפ רצומ אלא דבלב הזירא ירצומ דוע ןניא ןוליינ תויקש םויכ
,הב שמתשהל חוקלה הברי ךכ רתוי תיתנפואו תיתוכיא ,תבצועמ תיקשהש לככ
.קסעה תיב תא םסרפל ךכ םצעבו המיע תכלל
תורישה ירצומ לש תימוסרפה תועמשמה תא רתויו רתוי םיניבמ םיקסע ילעב םויה
.תיקשה םע םוקמ לכל עיגמ "טושפה חוקלה" ,ישארה רצומל םיוולנה
!ןכרצה תעדותב םוקמ ךמצעל חטבה ןוזמ תשר וא היישעת ,הנפוא תונח לעב ךניה םא ןיב