רשק תריצי

הנבי 11 ףוחה תלצבח

08-9322322 :ןופלט

08-9322321 :סקפ

E-Mail: shiran@tivpolybag.co.il