.השירד יפ לע חוקלל םימאתומה םייתריצי הזירא תונורתפ ןתמב תנייפאתמ תרבח
,םוחתב בר ןויסינו תוחמתה םע
,גוס יפל רצומה תמאתהב ,חוקלה יכרצ יפל םימדקתמ הזירא תונורתפ אוצמל םיעדוי ונא
.ןוכסיח םומיסקמב :בושח יכהו תומכו לדוג
,ןליפורפ ילופו ןליתאילופ םייושעה הזירא ירצומ רוצייל לעפמ וניה
.ינכרצה קושב "ןוליינ תויקש" ארקיהל גוהנש המ
,םיסונמ םידבוע 30-כ הנומ ,תיתחפשמ תולעבב הנש 25 לעמ םייק לעפמה
.ןווגמו בחר תוחוקל להק תרשמו
םינימאמו תולודג תורבחל ןהו םינטק םיקסעל ןה תוריש ןתמב םיחמתמ ונא ב
,יפרג ץועיי ןתמב -רצומה בוציע בלשמ חוקלה יווילבו תורשפ אלל יעוצקמו ישיא תוריש ןתמב
.קסעה תיבב רצומה תלבקל דעו תינדפק תוכיא תרקב יווילב -ורוציי ךרד
,היישעת ,תואנולמ ,ןוזמ ,םוסרפ ,הנפואה ימוחתמ תובר תורבח וניתוחוקל להק ןיב
.דועו קט -ייה ,םילודג םילעפמ ,תוסבכמ
םירשואמה הדובע תטישבו קושב םייתוכיאהו םירחבומה םלגה ירמוח םע םידבוע ב
,םינקתה ןוכמ יפ לע םירמוח יגוס ןווגמ םע דובעל םירשואמו ימלועה וזיאה ןקת יפ לע
.הנמזה יפל ידוחיי בוציעב תויתרקוי תויקש םירציימ ונא .ןוזמב עגמל רושיא ןוגכ
םיסונמ םיספד םע ,םיעבצ בר סופדב החמתמה תיעוצקמ סופד תקלחמב
.השירדו הספדה גוס לכל יתריצי ןורתפ אוצמל םיעדויה
וניתוחוקל גוחל ךתוא ףרצל הווקתב .ונילע תצק ךל רפסלו אשונב השיגפ ךתיא םייקל חמשנ